Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Strategii Departamentu Strategii i Komunikacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie i przekazywanie wkładów do dokumentów strategicznych i operacyjnych w zakresie priorytetów ochrony środowiska
 • monitorowanie realizacji polityki ochrony środowiska, w tym udział w monitorowaniu (także raportowaniu zagrożeń, czy propozycji modyfikacji) i weryfikowanie realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych i operacyjnych (w tym w szczególności PO IiŚ)
 • koordynowanie i weryfikowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem oraz wdrażaniem rządowych dokumentów strategicznych, w szczególności strategii dot. energetyki i środowiska realizowanej we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, a także środowiskowych aspektów długo- i średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz innych strategii rozwoju
 • współpraca z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska we wdrażaniu Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju, strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki
 • pozyskiwanie i opracowywanie materiałów analitycznych, w tym ze źródeł zagranicznych, na potrzeby monitorowania wdrażania strategii zintegrowanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
  – Zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na VI piętrze budynku, które nie jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
  – w trakcie wyjazdów służbowych lub w ramach reprezentowania urzędu w innych instytucjach warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna wiedza zakresu ochrony środowiska, procesów ekonomicznych i gospodarczych, stosunków międzynarodowych
  • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
  • dobra znajomość języka angielskiego (B2)
  • komunikacja
  • myślenie analityczne
  • współpraca
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • rzetelność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych, lub przyrodniczych lub społecznych, lub prawa lub integracji europejskiej
 • rok doświadczenia zawodowego w pracy z dokumentami o charakterze strategicznym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu),
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze ochrony środowiska znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu,
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych, lub przyrodniczych lub społecznych, lub prawa lub integracji europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w pracy z dokumentami o charakterze strategicznym (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Termin składania dokumentów:

  06-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DSKsp52/2015
  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 57 92 438, 57 92 207, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych,
  • weryfikacja znajomości języka angielskiego,
  • zadanie praktyczne typu case study,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.
  Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: kopie dokumentów potwierdzających roku doświadczenia zawodowego w pracy z dokumentami o charakterze strategicznym, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu nauk ekonomicznych, lub przyrodniczych lub społecznych, lub prawa lub integracji europejskiej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.