Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15
  00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji, usunięcia, zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych celem zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • gromadzenie i analiza informacji i propozycji od uprawnionych podmiotów dotyczących kwalifikacji, usunięcia zmiany poziomu lub sposobu finansowania, lub warunków realizacji świadczeń gwarantowanych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski osób prawnych i instytucji oraz interpelacji, zapytań poselskich i oświadczeń senatorskich w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości merytorycznej Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; dyspozycyjność i odporność na stres i presję czasu; rzetelność i terminowość; praca wymaga przemieszczania się.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na 1. albo 2. piętrze; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje na parterze.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – medyczne lub farmaceutyczne lub prawnicze lub biotechnologiczne lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
  • znajomość procedury administracyjnej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność analitycznego i koncepcyjnego myślenia,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl w zakładce Ministerstwo/Urząd/Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista w Wydziale Świadczeń Gwarantowanych w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,872.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji – (22) 63 49 553 lub
  – w Biurze Kadr – (22) 63-49-276.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.