Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Finansowo – Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15, 00 – 952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencja dokumentów finansowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, klasyfikacja budżetową z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości budżetowej,
 • angażowanie projektów umów w ramach wydatków ze środków unijnych na kontach pozabilansowych: 983 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego” i 984 – „Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat”,
 • sporządzanie zleceń płatniczych w systemie BGK oraz sporządzanie sprawozdań z tego zakresu,
 • przygotowywanie i przekazywanie do Departamentów zestawień z wykonania wydatków w ramach środków unijnych,
 • przygotowywanie danych do załączników do bieżącej sprawozdawczości wg określonych parametrów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej powyżej 4 godzin dziennie; polega na zbieraniu
  i przetwarzaniu informacji, wskazana dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym; pokój znajduje się na parterze w części „A” urzędu; budynek posiada windę i jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się
  na parterze w budynku „B” i „C”;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej wraz z przepisami wykonawczymi.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym,
 • przeszkolenie w zakresie znajomości stosowania aktów prawnych i wykonawczych Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość obsługi programów komputerowych: programu finansowo–księgowego FK, VideoTEL,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows – World, Excel).
 • dokładność i systematyczność,
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej oraz pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym w Biurze Dyrektora Generalnego umowa na zastępstwo”.

Inne informacje:


  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prośmy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie
  na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy
  od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,4 do 1,8.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  – w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 63 49 309,
  – w Biurze Kadr (22) 63 49 665.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.