Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez MZ decyzji w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodowego za równoważne ze zrealizowaniem określonych elementów programu specjalizacji,
 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, a w szczególności prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez Ministra Zdrowia rozstrzygnięć w zakresie dodatkowego przedłużenia lekarzom i lekarzom dentystom szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim;
 • realizowanie zadań związanych z funkcjonowaniem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem przez MZ zgody na złożenie przez lekarzy i lekarzy dentystów wniosku o uznanie staży i kursów szkoleniowych za równoważne ze zrealizowaniem elementów programu specjalizacji, po upływie I r. specjalizacji,
 • współudział w pracach legislacyjnych, prowadzonych w ramach właściwości Wydziału Kształcenia Lekarzy, w szczególności w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • przygotowywanie analiz prawnych oraz opracowywanie stanowisk i korespondencji, w zakresie uznawania lekarzom i lekarzom dentystom staży i kursów szkoleniowych oraz dorobku naukowego i zawodowego za równoważne ze zrealizowaniem określonych elementów programu specjalizacji oraz dodatkowego przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzom i lekarzom dentystom w trybie pozarezydenckim;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie, w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemu szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów;
 • współpraca z innymi podmiotami w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w szczególności z innymi ministerstwami, centralnymi urzędami administracji rządowej, uczelniami wyższymi, urzędami wojewódzkimi, Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP, konsultantami w ochronie zdrowia oraz samorządem zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na I piętrze; budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa z zakresu kształcenie podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
  • wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne,
 • 6 miesięcy doświadczenia w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość obsługi komputera MS Office, w szczególności Excel,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i pod presją czasu,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  21-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl, Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,85 do 2,0.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego:(22) 63 49 466,
  – w Biurze Kadr: (22) 63 49 665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.