Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w Departamencie Polityki Zdrowotnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestnictwo w prowadzeniu prac związanych z planowaniem, opracowywaniem programów polityki zdrowotnej, w szczególności: Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD,
 • współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedury konkursowej oraz przygotowywanie do podpisania umów i aneksów do umów na realizację programów polityki zdrowotnej, włącznie z monitorowaniem i rozliczaniem umów zawartych w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • opracowywanie bieżącej oceny oraz protokołów z zakończenia realizacji programów polityki zdrowotnej,
 • analiza danych, zawartych w rocznych informacjach o zrealizowanych w ubiegłym roku programach polityki zdrowotnej oraz o programach planowanych,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procedury legislacyjnej z zakresu zadań Wydziału,
 • przygotowywanie wniosków o przeprowadzenie kontroli wykorzystania środków publicznych przekazanych jednostkom zewnętrznym na realizację zadań w ramach programów polityki zdrowotnej,
 • przygotowywanie projektów umów na realizację programów polityki zdrowotnej pozostających we właściwości Wydziału,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Światowa Organizacja Zdrowia, Komisja Europejska, itp.) oraz inne pisma związane z zadaniami wydziału; opracowywanie informacji i sprawozdań o realizowanych programach na potrzeby Rady Ministrów, Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, NIK.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na 2 piętrze;
  budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w sektorze zdrowia,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
  • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie – prawnicze, medyczne, ekonomiczne lub z zakresu zdrowia publicznego,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Programów Polityki Zdrowotnej w Departamencie Polityki Zdrowotnej”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,88.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Polityki Zdrowotnej – (22) 63-49-337,
  – w Biurze Kadr – (22) 63-49-665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.