Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie kontroli jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia lub innych podmiotów w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • realizacja kontroli zgodnie z „Programem zapewnienia jakości kontroli realizowanych przez Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg” oraz standardami kontroli w administracji rządowej
 • przeprowadzanie kontroli sprawdzających (jako członek zespołu kontrolnego) realizację zaleceń pokontrolnych przez podmioty kontrolowane,
 • opracowywanie sprawozdania z wykonania planu kontroli przekazywanego do nadzorującego Departament Członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia,
 • opracowywanie informacji o zrealizowanych kontrolach celem umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie; praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z częstym odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na
  II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pracy związanym z kontrolą,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość powszechnie uznawanych standardów i metod kontroli,
  • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
  • znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • szkolenia lub kursy z zakresu znajomości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • studia podyplomowe z zakresu kontroli lub audytu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie na stanowisku pracy związanym z kontrolą (np. świadectwo pracy i zakres obowiązków),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Kontroli w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
  w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
  i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 2,5.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53 00 280,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.