Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych
 • w Departamencie Analiz i Strategii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja pracy zespołu analityków i informatyków w zakresie opracowywania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy, w ramach projektu Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych,
 • współpraca z zewnętrznymi dostawcami w zakresie opracowania koncepcji rozbudowy bazy analiz i jej wdrażania,
 • opracowanie dokumentacji przetargowej i konkursowej na wybór wykonawców usługi rozbudowy bazy analiz,
 • współpraca w zakresie szaty graficznej bazy analiz i dbałość o zapewnienie identyfikacji wizualnej bazy analiz, zgodnie z wytycznymi UE oraz standardami Ministerstwa Zdrowia,
 • bieżący monitoring realizacji działań związanych z udostępnianiem wiedzy i rozbudową bazy analiz.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym lub ekonomicznym; metody ilościowe, zarządzanie lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia analiz,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
  • znajomość zasad budowy stron internetowych i redagowania tekstów publikowanych na portalach edukacyjnych,
  • znajomość podstawowych pojęć związanych z e-learningiem i zarządzaniem wiedzą,
  • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
  • umiejętność analitycznego myślenia i pracy koncepcyjnej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie we wdrażaniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora prywatnego/ jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie we współpracy z dostawcami usług udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie w tworzeniu systemów udostępniania lub zarządzania wiedzą,
 • doświadczenie zawodowe lub współpraca przy projektach unijnych,
 • znajomość tematyki map potrzeb zdrowotnych,
 • podstawowa znajomość języka JavaScript,
 • umiejętność kodowania w programie R,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i praktyczna umiejętność jej stosowania,
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014 – 2020,
 • znajomość wytycznych w zakresie oznaczeń projektów unijnych, w szczególności POWER.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista ds. rozwoju bazy analiz systemowych i wdrożeniowych w Departamencie Analiz i Strategii”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
  www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.