Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • w Wydziale Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), w tym udział w planowaniu, wdrażaniu i ewaluacji zadań z zakresu organizacji opieki psychiatrycznej określonych w Programie,
 • organizacja i udział w spotkaniach związanych z koordynacją realizacji NPOZP przez Ministerstwo Zdrowia, w tym obsługa Rady do spraw zdrowia psychicznego,
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz parlamentarzystów dotyczących realizacji NPOZP,
 • współpraca z innymi wydziałami Departamentu Zdrowia Publicznego, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w zakresie realizacji NPOZP oraz innymi organami administracji, w tym konsultowanie projektów aktów prawnych dotyczących zdrowia psychicznego,
 • gromadzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej skuteczności i efektywności interwencji dotyczących zdrowia populacji a także relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia społeczeństwa, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 • uczestniczenie w procedurze powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie analiz i prognoz dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań,
 • udział w opracowywaniu propozycji nowych zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu lub pokrewne,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • znajomość procedur administracyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających w sposób jednoznaczny wymagany okres doświadczenia zawodowego (w przypadku osób aktualnie pracujących należy przedstawić zaświadczenie od obecnego pracodawcy),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista do spraw Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wydziale Zdrowia Psychicznego w Departamencie Zdrowia Publicznego – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
  i podpisane własnoręcznie. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,887.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 318,
  – w Biurze Kadr (22) 63 49 665.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,
  etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.