Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. uzależnień behawioralnych
 • w Wydziale do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr, ul. Miodowa 1, 00 – 952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia Biuro Kadr, ul. Długa 38/40, 00 – 952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1.Prowadzenie spraw związanych z realizacją NPZ, w tym planowanie, wdrażanie i ewaluacja zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w NPZ, w szczególności w zakresie uzależnień behawioralnych.
 • 2.Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.
 • 3.Organizacja i udział w spotkaniach związanych z koordynacją realizacji NPZ przez Ministerstwo Zdrowia.
 • 4.Gromadzenie i aktualizacja wiedzy dotyczącej skuteczności i efektywności interwencji dotyczących zdrowia populacji a także relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy czynnikami ryzyka a stanem zdrowia społeczeństwa, w szczególności w zakresie uzależnień behawioralnych.
 • 5.Uczestniczenie w procedurze powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), w szczególności w zakresie uzależnień behawioralnych.
 • 6.Prowadzenie analiz i prognoz dotyczących sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowań.
 • 7.Udział w opracowywaniu propozycji nowych zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca na stanowisku wiąże się z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, a w uzasadnionych przypadkach może być również wykonywana w porze wolnej od pracy;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na parterze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; istnieje podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jedynie
  z podwórza na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie ochrony zdrowia, w tym odpowiadanie na korespondencję, pisanie notatek, udział w spotkaniach z udziałem gości zagranicznych,
  • znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
  • znajomość procedur administracyjnych,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w obszarze ochrony zdrowia lub w administracji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających w sposób jednoznaczny wymagany okres doświadczenia zawodowego (w przypadku osób aktualnie pracujących należy przedstawić zaświadczenie od obecnego pracodawcy),
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo, Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista ds. uzależnień behawioralnych w Wydziale ds. Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego – umowa na zastępstwo”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl: Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
  i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki podlegają zniszczeniu po upływie
  3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,887.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Zdrowia Publicznego (22) 53 00 318,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3:sprawdzenie znajomości języka angielskiego,
  etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.