Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy ds. Organizacyjno-Prawnych w Departamencie Dialogu Społecznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie projektów aktów prawnych z zakresu spraw pracowniczych pracowników ochrony zdrowia, osób wykonujących zawody medyczne oraz samorządów zawodów medycznych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi z zakresu spraw pracowniczych pracowników ochrony zdrowia, osób wykonujących zawody medyczne oraz samorządów zawodów medycznych,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie,
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • merytoryczne opracowywanie materiałów dla członków Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia na spotkania z partnerami społecznymi oraz uczestniczenie w tych spotkaniach prezentując stanowisko Ministerstwa w zakresie spraw pozostających we właściwości Departamentu Dialogu Społecznego,
 • merytoryczne opracowywanie projektów opinii i stanowisk z zakresu przepisów prawa pracy, ustaw regulujących zasady wykonywania zawodów medycznych oraz samorządów zawodów medycznych,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie należącym do kompetencji Departamentu Dialogu Społecznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; nie posiada windy; pokój znajduje się na 2 piętrze; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowiskach związanych z tworzeniem i interpretacją przepisów prawa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów regulujących zasady legislacji,
  • znajomość ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
  • znajomość przepisów prawa pracy, w tym przepisów szczególnych dotyczących pracowników ochrony zdrowia,
  • znajomość przepisów ustaw regulujących zasady wykonywania zawodów medycznych oraz zasady działania samorządów zawodów medycznych,
  • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Ms Windows – w szczególności pakietu Ms Office (Ms Word, Ms Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających w sposób jednoznaczny wymagany okres doświadczenia zawodowego (w przypadku osób aktualnie pracujących należy przedstawić zaświadczenie od obecnego pracodawcy),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „specjalista w Departamencie Dialogu Społecznego”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,403 do 1,872 .
  Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonów:
  – w Departamencie Dialogu Społecznego – (22) 53 00 101 lub
  – w Biurze Kadr – (22) 63-49-488.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.