Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia
  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia
  ul. Długa 38/40, 00-952 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współudział w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad jednostkami podległymi lub nadzorowanymi, w tym nadzoru nad procesami tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu).
 • Przygotowywanie albo opiniowanie, w celu nadania albo zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia, projektów statutów lub regulaminów organizacyjnych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu).
 • Udział w prowadzeniu spraw dotyczących stosunków własnościowych – w zakresie mienia ruchomego – jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, wynikających z uprawnień nadzorczych określonych w odrębnych przepisach, w zakresie właściwości Wydziału (Departamentu), w tym m.in. ocenianie zasadności wniosków dotyczących zbycia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zak
 • Przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawie powoływania, odwoływania i zmian składów rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami utworzonych przez Ministra Zdrowia oraz w zwoływaniu ich pierwszych posiedzeń, a także procedowanie spraw związanych ze wskazywaniem kandydatów na członków rad społecznych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
 • Opracowywanie lub opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zadań Wydziału.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi dotyczących spraw prowadzonych przez Wydział (Departament) lub wpływających do Wydziału (Departamentu).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie z podwórza na parter.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Konstytucji RP, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o działalności leczniczej, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • znajomość podstawowych zasad procesu legislacyjnego oraz zasad techniki prawodawczej.

wymagania dodatkowe

 • 6 m-cy doświadczenia w pracy w administracji publicznej, na podobnym stanowisku,
 • szczegółowa znajomość Kodeksu cywilnego, w tym części ogólnej i prawa zobowiązań, znajomość ustaw: Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o publicznej służbie krwi, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o instytutach badawczych,
 • znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących reprezentacji Skarbu Państwa, w tym ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa,
 • szczegółowa znajomość Regulaminu pracy Rady Ministrów, w szczególności w zakresie postępowania z projektami dokumentów rządowych
 • odporność na stres i asertywność,
 • analityczne myślenie,
 • umiejętność obsługi prawniczych baz danych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa

  z dopiskiem: „specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:


  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
  3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej 1,4 do 1,7.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53 00 280,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 521.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.