Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

 • Dyrektor generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wydawnictw oraz monitorowania i koordynacji działalności wydawniczej
 • w Departamencie Organizacji i Udostępniania – Wydział Popularyzacji i Wydawnictw

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 2 D

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i koordynowanie działalności wydawniczej w zakresie: przygotowywania tekstów umów, rozliczeń finansowych i ewidencji wydatków oraz procesu wydawniczego
 • Opracowywanie projektów rocznych planów wydawniczych oraz preliminarzy kosztów wydawniczych
 • Przygotowywanie i realizowanie planów promocji wydawnictw
 • Przygotowywanie założeń opracowań i projektów graficznych
 • Udział w opracowywaniu, organizowaniu i realizacji działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o archiwach i zasobie archiwalnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu.
  Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner). Wyjazdy służbowe. Prace fizyczne: np. przenoszenie książek do magazynu i ich rozlokowanie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Brak windy.
  Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku. Pomieszczenia sanitarne na II piętrze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami).

  Inne
  Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie – humanistyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w organizacji procesu wydawniczego w całości lub części
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość prawa autorskiego
  • Znajomość ustawy o finansach publicznych
  • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Umiejętności w zakresie redagowania tekstów
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
  • Komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie innych wymagań

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
  z dopiskiem „NABÓR DOU”

Inne informacje:

  Proces naboru składa się z III etapów;
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod katem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
  etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie wiedza i umiejętności wymagane na tym stanowisku.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać
  pod nr tel. 22 56-54-625