Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

 • Dyrektor generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zamówień publicznych
 • w Biurze Dyrektora Generalnego w Dziale Informatyki i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Współpraca w działaniach związanych z wykonywaniem zadań w zakresie formalno-prawnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego i Polska Cyfrowa, zgodnie z zasadami i trybami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • Ocenianie pod względem formalno-prawnym składanych ofert
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Opracowywanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz publikowanie SIWZ, ogłoszeń i zaproszeń do udziału w negocjacjach, modyfikowanie i wyjaśnianie oraz przygotowanie niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur
 • Sporządzanie protokołów z postępowań o zamówienia publiczne wraz z załącznikami oraz umów w ramach procedur zamówień publicznych, w tym opiniowanie pod kątem zgodności z ustawą PZP dokumentów dotyczące wprowadzania zmian w umowach zawartych w wyniku przeprowadzonych zamówień publicznych lub odstąpienia od realizacji tych umów
 • Współpraca z Kierownikiem Projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych w ramach Biura Wsparcia Projektu.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie dotyczącym prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawartych umów
 • Opracowywanie treści rozstrzygnięć odwołań oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie urzędu
  – wyjścia służbowe poza urząd
  – wyjazdy służbowe
  – użytkowanie sprzętu biurowego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • ● wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
  ● brak windy
  ● stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku
  ● pomieszczenia sanitarne na II piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
  ● stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z udzielaniem zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Certyfikat PRINCE2 Foundation
  • Przeszkolenie w zakresie prawa zamówień publicznych
  • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych do niej
  • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
  • Znajomość Kodeksu cywilnego
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
  • Znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)

wymagania dodatkowe

 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa PO PC 2014-2020, w tym wytycznych do kwalifikowalności wydatków w ramach POPC
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień publicznych współfinansowanych z Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie we wskazanym obszarze
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  07-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie „Nabór DIZP-ZP”

Inne informacje:

  ● UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – CZAS TRWANIA PROJEKTU
  ● proces naboru składa się z III etapów;
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod katem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
  etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
  ● zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością
  ● kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem
  ● NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
  ● oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
  ● dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624