Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

 • Dyrektor generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. administrowania systemami informatycznymi
 • w Biurze Dyrektora Generalnego w Dziale Informatyki i Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemami teleinformatycznymi w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • Realizacja zabezpieczeń wynikających z Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędu, monitorowanie logów systemów teleinformatycznych
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa wybranych zasobów
 • Przygotowanie analizy ryzyka systemu teleinformatycznego w Urzędzie w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia infrastruktury informatycznej
 • Opracowywanie koncepcji wyposażania Urzędu w sprzęt i oprogramowanie komputerowe, uczestnictwo w jego zakupach i wdrażaniu, w tym udział w przygotowywaniu zamówień publicznych dotyczących zakupu sprzętu i oprogramowania sieciowego
 • Udzielanie pracownikom pomocy w przypadku błędów w obsłudze sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz w trakcie wykonywania przez użytkowników zadań przekraczających aktualne umiejętności wykorzystania urządzeń i oprogramowania
 • Umieszczanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej i na wewnętrznej stronie informacyjnej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie urzędu
  – wyjścia służbowe poza urząd
  – wyjazdy służbowe
  – użytkowanie sprzętu biurowego
  – wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem sprzętu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
  – Brak windy.
  – Stanowisko jest usytuowane na I pietrze budynku.
  – Pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
  – Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub telekomunikacyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z obsługą sieci LAN i WAN, administrowaniem systemami operacyjnymi i aplikacjami, urządzeniami sieciowymi i serwerowymi, mechanizmami zabezpieczeń.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość systemów z rodziny Windows Server,
  • podstawowa znajomość systemów z rodziny Linux,
  • umiejętność konfiguracji usług: Active Directory, DNS, SMTP, POP3
  • znajomość systemu wirtualizacji VmWare
  • znajomość konfiguracji sieci Ethernet oraz protokołu TCP/IP,
  • umiejętność budowania bezpiecznych rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
  • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowych,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z przepisami wykonawczymi
  • znajomość języka angielskiego na poziomie: średnio zaawansowany – techniczny
  • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie we wskazanym obszarze
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  10-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
  z dopiskiem „Nabór DIZP”

Inne informacje:

  – proces naboru składa się z III etapów;
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod katem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – pisemny sprawdzian wiedzy podczas którego sprawdzeniu podlegać będzie wiedza wskazana w ogłoszeniu,
  etap III – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku
  – zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością,
  – NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624.