Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

 • Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • Sekcji Analiz Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie na poziomie Oddziału działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej i dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Oddziału zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
 • koordynowanie na poziomie Oddziału wykorzystywanie funduszy zewnętrznych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • opracowywanie zbiorczej informacji na temat stanu realizacji budżetu Oddziału w układzie zadaniowym wraz z wnioskami dotyczącymi dalszej jego realizacji w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w układzie zadaniowym
 • organizowanie i koordynowanie szkoleń dla funkcjonariuszy i pracowników NoOSG z zakresu budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej w celu zapoznania z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurami

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca na I piętrze, brak windy, budynek nie przystosowany dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość j. angielskiego lub j.niemieckiego na poziomie komunikatywnym;
  • umiejętność obsługi komputera,
  • komunikatywność,
  • wiedza na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe (ekonomiczne, administracyjne)
 • min. 6 miesięczne doświadczenie z zakresu kontroli zarządczej i /lub realizacji budżetu w układzie zadaniowym,
 • min. 6 miesięczne doświadczenie z zakresu sporządzania projektów i pozyskiwania funduszy zewnetrznych
 • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego na poziomie bardzo dobrym;
 • odbyte szkolenia z zakresu kontroli zarządczej i realizacji budżetu w układzie zadaniowym,
 • odbyte szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwierdzające wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1733,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat,

  oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
  przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.