Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

 • Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw przetwarzania danych
 • Sekcji Informacji i Statystyk Wydziału Analiz Informacji i Współpracy Międzynarodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie

Miejsce wykonywania pracy:

 • Krosno Odrzańskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie, weryfikowanie oraz przetwarzanie danych i informacji uzyskanych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych w celu zapewnienia właściwego obiegu informacji;
 • gromadzenie, weryfikowanie oraz przetwarzanie danych i informacji w systemach teleinformatycznych w celu zapewnienia ich aktualizacji;
 • pozyskiwanie i aktualizowanie danych, informacji oraz materiałów dot. systemów ochrony i zarządzania granicami w innych państwach w celu przygotowywania materiałów informatycznych i analitycznych;
 • przygotowywanie materiałów i prezentacji na potrzeby Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w celu prezentacji problematyki i wyników działania Oddziału;
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej wydziału w celu zapewnienia prawidłowej rejestracji i obiegu pism i innych dokumentów;
 • koordynowanie na poziomie Oddziału wykorzystywanie funduszy zewnętrznych w celu pozyskiwania środków zewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca jednozmianowa od 7:30 do 15:30.
  2. Praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi;
  2. Praca na 1 piętrze, budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych.
  3. Użytkowanie sprzętu biurowego – telefon, komputer, niszczarka, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej oraz w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera;
  • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu komunikatywnym;
  • umiejętność pracy w grupie.

wymagania dodatkowe

 • znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego w stopniu bardzo dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia świadectw pracy potwierdzających wszystkie zakończone okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Nadodrzański Oddział Straży Granicznej
  Poprzeczna 1
  66-600 Krosno Odrzańskie
  z dopiskiem ” oferta pracy”

Inne informacje:


  – wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1655,00 zł. netto + dodatek za wysługę lat,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  – rozpatrzeniu nie będą podlegać ofert niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych data i podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  – Kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego,
  – przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.