Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.75

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego
  ul. 17-go Stycznia 23
  02-148 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie funkcji branżowego inspektora nadzoru robót,
 • rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • przygotowywanie dokumentacji formalno-prawnej na udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowywanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadań inwestycyjno – remontowych,
 • uczestniczenie w przeglądach technicznych obiektów będących w trwałym zarządzie Straży Granicznej,
 • uzgadnianie projektów technicznych w zakresie posiadanych uprawnień wraz z ich opiniowaniem,
 • przygotowywanie korespondencji związanej z realizowanymi zadaniami w zakresie inwestycyjno – remontowymi, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz rozliczanie kosztorysów podwykonawczych i wykonanych robót,
 • uczestnictwo w pracach komisji: odbioru robót budowlanych oraz w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług na roboty branżowe.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Oddziału i poza nim; praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 6-godzinnym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Pracownik wykonuje prace biurowe przy sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy na budowie jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przynależność do izby inżynierów budownictwa – samorządu zawodowego tytułem sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z prawem budowlanym art.12 ust.1 pkt 4), posiadanie uprawnień w branży budowlanej do nadzorowania i kierowania robotami,
  • dobra znajomość prawa budowlanego, prawa energetycznego, prawa wodnego, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa o ochronie zabytków,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • komunikatywność,
  • otwarty stosunek do klienta, grzeczność i uprzejmość,
  • znajomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa o zamówieniach publicznych,
 • znajomość obsługi komputerowych programów kosztorysowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  17-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa dopiskiem
  ” specjalista SBiR 9 WBIGN”
  Tel. 22 500 33 79, 500 30 77

Inne informacje:

  1.Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30;
  2.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwierzytelnionych tj. opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem dokumentów i oświadczeń. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia zawodowe. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. UWAGA: Weryfikacja spełnienia przez kandydata/kandydatkę wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, w związku z powyższym PODKREŚLAMY, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i podpisem) dokumenty i oświadczenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Wolne stanowiska pracy”. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu
  na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.