Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Sekcji Spraw Osobowych w Zespole do Spraw Dyscyplinarnych w Wydziale Kadr i Szkolenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie oceny pod względem merytorycznym prawidłowości prowadzonych czynności wyjaśniających i spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy,
 • opracowywanie projektów postanowień, decyzji i rozkazów personalnych w zakresie prowadzonych spraw dyscyplinarnych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na odwołania, zażalenia i skargi funkcjonariuszy dotyczące postepowań dyscyplinarnych,
 • opracowywanie meldunków z zakresu ewidencji nadgodzin, postępowań dyscyplinarnych i karnych,
 • prowadzenie rejestru czynności wyjaśniających, postepowań i rozstrzygnięć dyscyplinarnych,
 • przygotowywanie rozkazów personalnych o wyróżnieniach oraz wniosków w sprawie nadania odznaczeń,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych przystosowanych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Pracownik wykonuje prace biurowe przy sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu. Konieczność poruszania się po obiekcie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień dotyczących postepowań dyscyplinarnych,
  • znajomość przepisów ustawy o Straży Granicznej,
  • znajomość obsługi komputera,
  • umiejętności interpersonalne,
  • umiejętności pracy pod presja czasu,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
  ul. 17 Stycznia 23
  02-148 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista ZdsD/WKiSz 5”
  Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79

Inne informacje:

  1.Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 998,14 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
  2.Godziny pracy urzędu: 7:30 – 15:30;
  3.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwierzytelnionych tj. opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem dokumentów i oświadczeń. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. UWAGA: Weryfikacja spełnienia przez kandydata/kandydatkę wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, w związku z powyższym PODKREŚLAMY, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wymagane i uwiarygodnione (opatrzone datą i podpisem) dokumenty i oświadczenia.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Wolne stanowiska pracy”. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.