Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjnych
 • w Oddziale Administracyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-103 Warszawa
  ul. Hankiewicza 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie bieżącej pracy punktu kancelaryjnego archiwum oraz prowadzenie kancelarii dyrektora oraz jego zastępcy
 • prowadzenie ewidencji korespondencji oraz dokumentów archiwum z wykorzystaniem systemu EZD
 • odbieranie telefonów, faksów oraz poczty elektronicznej
 • zapewnienie właściwego przepływu informacji między oddziałami archiwum
 • prowadzenie terminarza spotkań dyrektora archiwum
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie ogólnych informacji związanych z pracą archiwum
 • pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych
 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji spraw załatwianych celem przekazania do archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca siedząca, biurowa, przy komputerze. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Samodzielna realizacja zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy – komputer, centrala telefoniczna, drukarka, faks, kserokopiarka, skaner, czytnik kodów kresowych. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku – obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dopasowane toalety, bariera architektoniczna – wejście do budynku niedostosowane dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administracji oraz pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów dot. bezdziennikowego systemu kancelaryjnego
  • umiejętność obsługi urządzeń biurowych (tel, faks, ksero, skaner)
  • biegła znajomość pakietów biurowych MS Office lub Libre Office/Open Office
  • wysoka kultura osobista
  • komunikatywność
  • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
  • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe humanistyczne
 • kurs kancelaryjno-archiwalny
 • znajomość obsługi systemu EZD

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

Inne informacje:

  Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca

  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami (drogą elektroniczną lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
  Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 205, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.