Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie opinii i porad prawnych, w tym opiniowanie pod względem prawnym projektów decyzji, postanowień oraz innych dokumentów wydawanych przez dyrektora Urzędu, korzystając z programu LEX,
 • rozpatrywanie wniosków o stwierdzenie kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji,
 • przygotowywanie stanowiska Urzędu w sprawie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektora Urzędu,
 • reprezentowanie dyrektora Urzędu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami, urzędami i instytucjami, a także w sprawach roszczeń o naprawienie szkody związanej z ruchem zakładu górniczego w przypadku braku przedsiębiorcy odpowiedzialnego za szkodę albo jego następcy prawnego,
 • prowadzenie statystyki dotyczącej działalności prawnej, w szczególności dotyczącej działalności represyjnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca przy komputerze wymagająca wysiłku statycznego

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,

  Inne
  brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy przy obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksu cywilnego,
  • wiedza z zakresu ustawy o służbie cywilnej,
  • zdolności interpersonalne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska,
  • samodzielność,
  • znajomość obsługi programów komputerowych, w tym programu LEX.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok pracy w administracji publicznej w zakresie spraw związanych z prawem administracyjnym i prowadzeniem postępowań administracyjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • zaświadczenia pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce
  Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KIE/S/Praw/1” należy wysyłać na ww. adres lub składać w sekretariacie Urzędu, pokój 208.

Inne informacje:


  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – sprawdzenie wymagań formalnych ofert – analiza dokumentów,
  – sprawdzenie wiedzy – test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi programów komputerowych informacji prawnej – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 41 200 1782
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.