Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Bezpieczeństwa Jądrowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  00-522 Warszawa
  ul. Krucza 36

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie analiz aktów prawa wspólnotowego i międzynarodowego w zakresie obejmującym działaność departamentu,
 • przygotowywanie projektów zezwoleń i innych decyzji oraz postanowień wydawanych przez Prezesa PAA, których wydawanie jest koordynowane przez departament oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie,
 • uczestniczenie w posiedzeniach grup roboczych organów Unii Europejskiej oraz organizacji międzynardowych w zakresie obejmującym działalność departamentu,
 • przygotowywanie projektów umów podpisywanych przez dyrektora departamentu,
 • wydawanie opini prawnych w zakresie obejmującycm działaność departamentu,
 • przygotowywanie analiz dotyczących wzajemnych relacji pomiędzy ustawą Prawo atomowe, a innymi ustawami, w szczególności z zakresu prawa ochrony środowiska, dozoru technicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu, a także wyjazdy krajowe i zagraniczne związane ze szkoleniami.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym, obsługa urządzeń biurowych. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z tworzeniem lub stosowaniem prawa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
  • znajomość systemu prawa Unii Europejskiej,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy Prawo atomowe,
 • znajomość przepisów krajowych i zaleceń międzynarodowych, w zakresie bepieczeństwa energetyki jądrowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy związanej z tworzeniem lub stosowaniem prawa,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym.

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Państwowa Agencja Atomistyki
  Krucza 36
  00-522 Warszawa
  Z dopiskiem: ws. stanowiska pracy w DBJ

Inne informacje:

  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Do dokumentów sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Dodatkowe informacje (022) 6959838