Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

 • Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw nadzoru budowlanego z zakresu branży elektrycznej
 • w Zespole Nadzoru nad Inwestycjami Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. Generała Józefa Bema 100
  15-370 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli nad robotami budowlanymi z branży elektrycznej w celu sprawdzenia realizacji robót z projektem i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • uczestnictwo w odbiorach zrealizowanych obiektów budowlanych w celu uzyskania decyzji organu nadzoru budowlanego zezwalającej na użytkowanie obiektu;
 • przeprowadzanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych i pomiarów instalacji w celu określenia stanu technicznego nieruchomości;
 • przygotowywanie materiałów z wykorzystaniem specjalistycznych programów np. NORMA, WKI-PLAN do: kosztorysów inwestorskich, szacowania wartości inwestycji, dokumentacji technicznych, opisów przedmiotu zamówienia do wniosków do Sekcji Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia przetargów na realizację robót budowlanych i wykonanie dokumentacji;
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych w celu wyłonienia Wykonawców dokumenctacji projektowych oraz robót budowlanych;
 • analizowanie dokumentacji projektowej w celu sprawdzenia zgodności jej wykonania z umową, wytycznymi Iwestora zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentami formalnoprawnymi oraz uczestnictwo w jej odbiorze;
 • przygotowywanie danych rzeczowychi finansowych w celu wykonania meldunków i sprawozdań z działalności inwestycyjno – remontowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu;
  – praca biurowa przed monitorem ekranowym;
  – wyjazdy służbowe;
  – realizacja zadań służbowych pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: komputer, drukarka, faks, niszczarka, skaner;
  – praca na wysokości powyżej 3 m;
  – w budynku brak sanitariatów spełniających normy dla osób niepełnosprawnych oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych;
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych;
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchym.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonawstwie budowlanym lub pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • prznależność do Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym terminem ważności;
  • znajomość obsługi programów kosztorysowych;
  • znajomość i umiejętność stosowania w praktyce szeroko rozumianych przepisów z zakresu prawa budowlanego, budowlanych przepisów branży elektrycznej;
  • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, bhp i przepisów przeciwpożarowych wraz z aktami wykonawczymi;
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, o ile kandydat je posiada;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień;
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
 • kopie dokumentów stwierdzających uprawnienia budowlane określone w wymaganiach koniecznych.

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  GEN. JÓZEFA BEMA 100
  15-370 BIAŁYSTOK

  z dopiskiem zawierającym pełną nazwę stanowiska

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2885,71 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat.
  Dokumenty należy składać osobiście, w siedzibie Urzędu, lub listownie.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w Urzędzie lub data stempla pocztowego.
  Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych i uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki) dokumentów i oświadczeń.
  Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
  Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w selekcji właściwej, będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyjętych formach selekcji i terminach.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 714 52 51.
  Procedura naboru do pracy została zamieszczona na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.