Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony przyrody
 • w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie wizji terenowych i sporządzanie z nich protokołów oraz wyliczanie wielkości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte ochroną w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • prowadzenie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez gatunki chronione poprzez sprawdzanie kompletności dokumentacji w celu zrekompensowania poniesionych strat,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych na czynności podlegające zakazom lub ograniczeniom w stosunku do roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową częściową oraz kontrola realizacji tych decyzji w celu potrzeby ochrony innych dziko występujących gatunków, ograniczenia szkód, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego oraz w celu umożliwienia realizacji badań naukowych
 • współdziałanie z właścicielami lub użytkownikami gospodarstw rolnych i leśnych w zakresie zabezpieczania upraw i płodów rolnych, lasów oraz zwierząt gospodarskich przed szkodami wyrządzonymi przez bobry, żubry, rysie, i wilki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częsta praca w terenie, w trudnych warunkach (lasy, tereny podmokłe) oraz praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, elektryczne urządzenia biurowe)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Urząd mieści się w budynku zabytkowym, nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, biologii, leśnictwa lub rolnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska;
  • znajomość ustawy o lasach,
  • znajomość ustawy Prawo łowieckie,
  • ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody;
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność organizacji pracy;
  • znajomość obsługi komputera (środowisko Windows),
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, biologii lub leśnictwa,
 • 6 miesięcy doświadczenia w obszarze ochrony środowiska,
 • umiejętność pracy z systemami GIS.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopię prawa jazdy,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
  Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
  z dopiskiem „Oferta pracy – WPN”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesyłać listownie lub składać osobiście w pokoju nr 2 RDOŚ w Białymstoku. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone 3 miesiące po zakończeniu procedury rekrutacyjnej. Dodatkowe informacje pod nr tel. (85) 74-06-981 wew. 19.