Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dworcowa 81
  85-009 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów postanowień opiniujących konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Przygotowywanie projektów postanowień uzgadniających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Przygotowywanie opinii i uzgodnień projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin).
 • Uzgadnianie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych oraz innych wymagających strategicznej oceny.
 • Uzgadnianie konieczności przeprowadzenia oraz możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Archiwizacja dokumentacji wytworzonej przez pracowników Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Praca na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 h. Siedziba Urzędu mieści się w budynku przy ul. Dworcowej 81 na IV-VII piętrze. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiada windy.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu, praca administracyjno-biurowa. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu: ochrony środowiska, biologii, chemii, technologii chemicznej, rolnictwa, geologii, hydrogeologii, architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza ogólnotechniczna pozwalająca analizować dokumentację dotyczącą realizowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska;
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;
  • umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows).

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko, ochroną środowiska lub w administracji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszcz
  ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz
  (kancelaria: VII piętro, pokój nr 712)
  z dopiskiem: specjalista WOO

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Planowane techniki i metody naboru:
  1. weryfikacja formalna nadesłanych ofert, nie będą rozpatrywane oferty, które:
  1) nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  2) złożone zostały po terminie – przy przesyłaniu oferty do RDOŚ
  w Bydgoszczy decyduje data stempla pocztowego,
  3) bez wymaganych dokumentów,
  4) bez własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach,
  5) nie zawierają oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, opatrzonego własnoręcznym podpisem;
  2. pisemny sprawdzian wiedzy (test):
  1) w przypadku, gdy aplikuje mniej niż 10 kandydatów spełniających wymogi formalne, dopuszcza się odstąpienie od przeprowadzenia niniejszego etapu,
  2) 50 % uzyskanych poprawnych odpowiedzi oznacza zaliczenie sprawdzianu wiedzy,
  3) w przypadku zaliczenia testu przez więcej jak 5 osób, do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poproszonych maksymalnie 5 kandydatów, którzy uzyskali najlepszy wynik.
  3. rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o kandydatach kwalifikujących się do kolejnych etapów naboru (imię i nazwisko) oraz informacje o miejscu i terminie ich przeprowadzenia zamiesza się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych oraz oferty kandydatów niewyłonionych do zatrudnienia w służbie cywilnej można odebrać w terminie
  3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru; po tym terminie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  w Bydgoszczy zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
  52/ 506 56 66 w. 6013