Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw na zastępstwo
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000, w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszar Natura 2000, zmierzających do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w przypadku: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, lotnisk, zbiorników wodnych;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, na obszarach morskich;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 • koordynowanie, organizacja i prowadzenie spraw z zakresu obsługi regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko oraz prowadzenie korespondencji w sprawach kierowanych do Generalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w siedzibie Urzędu
  • częste kontakty z klientem zewnętrznym,
  • wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  • praca na I piętrze w budynku bez windy,
  • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  • przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z ocenami oddziaływania na środowisko.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawa ochrony środowiska; Kodeksu postępowania administracyjnego; Służby Cywilnej;
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole;
  • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
  • zdolność analitycznego myślenia;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich;

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;
 • asertywność;
 • kreatywność w działaniu;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji;
 • znajomość dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • doświadczenie w pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanym obszarze; (zaświadczenie o zatrudnieniu, odbyciu stażu itp.)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Inne informacje:

  W ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Tylko i wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomieni o terminie kolejnych etapów naborów (telefonicznie, e-mailem lub listownie).

  Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.