Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw na zastępstwo
 • w Wydziale Spraw Terenowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracy zespołu terenowego w zakresie prowadzenia inwentaryzacji i monitoringu stanu istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, stanowisk i ostoi gatunków i siedlisk chronionych, korytarzy ekologicznych oraz gatunków konfliktowych na terenie działania zespołu terenowego;
 • uczestniczenie we współpracy z pozostałymi wydziałami RDOŚ w zakresie przygotowania niezbędnych informacji w celu przygotowania rozstrzygnięć prowadzonych postępowań w oparciu o możliwie pełny i zgodny ze stanem faktycznym materiał dowodowy;
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji i wniosków do projektów czynnej ochrony gatunków i siedlisk realizowanych przez zespół terenowy oraz uczestniczenie w ich realizacji na obszarze działania zespołu terenowego;
 • udział w pracach w zakresie nadzoru nad realizacją zadań ochronnych i planów ochrony rezerwatów przyrody i rezerwatów oraz zadań czynnej ochrony przyrody w zakresie pracy zespołu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie;
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym;
  – wykonywanie zadań pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – praca w terenie;
  – praca na parterze;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  – przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie nauk przyrodniczych;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w wymaganym obszarze.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony przyrody, KPA;
  • ogólna wiedza przyrodnicza,
  • umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk,
  • znajomość form ochrony przyrody;
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji pracy;
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows);

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • asertywność;
 • kreatywność w działaniu;
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji.
 • znajomość języka łacińskiego (poziom podstawowy), angielskiego (komunikatywny).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów (zaświadczenie) potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy we wskazanym obszarze;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  09-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  w Gdańsku
  ul. Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.