Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw geoinformacji oraz udostępniania informacji o środowisku
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kielce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie, w tym dane przestrzenne. Odpowiednio przetwarza dane przestrzenne poprzez ich edycje, ograniczanie do obszaru zainteresowania, tworzenie kompozycji mapowych. Odmawia w formie decyzji udostępnienia informacji o środowisku,
 • przygotowuje zestawienia, opracowania, zobrazowania kartograficzne oraz przetwarza dane przestrzenne,
 • konsultuje zakup oprogramowania GIS i innych wdrożeń dot. geoinformacji,
 • prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 • przygotowuje we współpracy z pozostałymi wydziałami, informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie BIP.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z kontaktami z klientami zewnętrznymi,
  krajowe wyjazdy służbowe,
  praca przy komputerze 8 godzin dziennie. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy,
  praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
  utrudnienia w poruszaniu się po budynku-brak wind-stanowisko pracy znajduje się na I piętrze,
  przed budynkiem podjazd dla wózków inwalidzkich,
  brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Inne
  siedziba jednostki znajduje się na I i II piętrze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, geografia, leśnictwo, ochrony środowiska, rolnictwo, inne pokrewne)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w ochronie środowiska lub ochronie przyrody w obszarach powiązanych z systemami informacji geograficznej (GIS) oraz analizą danych przestrzennych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • odbycie przeszkolenia z zakresu obsługi oprogramowania GIS,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym umiejętność pracy z oprogramowaniem GIS,
  • umiejętność czytania i pracy na mapach różnego rodzaju,
  • znajomość ustawy o ochronie przyrody,
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
  • znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

wymagania dodatkowe

 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,
 • umiejętność interpretacji aktów prawnych i ich zastosowania,
 • znajomość języka obcego: roboczy UE na poziomie komunikatywnym,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska lub ochronie przyrody w obszarach powiązanych z systemami informacji geograficznej (GIS) oraz analizą danych przestrzennych.
 • kopia dokumentu potwierdzającego odbycie przeszkolenia z zakresu obsługi oprogramowania GIS.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  17-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
  ul. Szymanowskiego 6
  25-361 Kielce
  z dopiskiem ,,Oferta pracy w WSI – specjalista”Inne informacje:

  Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź drogą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. List motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w sekretariacie RDOŚ w Kielcach. Oferty kandydatów nie odebrane w ciągu
  6 miesięcy od daty zakończenia procedury naboru są komisyjnie niszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41) 34 35 351.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.