Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw decyzji o środowiskowych uwarunkowań i przedsięwzięć liniowych
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  60-529 Poznań
  ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w prowadzeniu postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska budowy i eksploatacji instalacji,
 • współudział w prowadzeniu spraw związanych z wydaniem opinii i uzgodnień w formie postanowień w stosunku do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z uwzględnieniem obszarów Natura 2000,
 • weryfikacja kart informacyjnych przedsięwzięć i raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w toku prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w szczególności w zakresie ochrony przed hałasem,
 • weryfikacja analiz porealizacyjnych i wyników monitoringu zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem,
 • uzupełnianie baz danych o prowadzonych postępowaniach,
 • przygotowywanie informacji o środowisku w ramach prowadzonych spraw w celu ich udostępnienia,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie prowadzonych spraw,
 • uczestniczenie w przygotowywaniu opinii, stanowisk i sprawozdań przez Wydział,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
  zagrożenie korupcją,
  Presja czasu ze względu na dużą liczbę prowadzonych spraw i konieczność dotrzymania terminów wynikających z przepisów prawa, uwzględnienie interesu klientów ubiegających się o dofinansowanie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – brak toalet dla niepełnosprawnych,
  – brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla wózków inwalidzkich,
  – budynek wyposażony w windę osobową,
  – siedziba urzędu mieści się na XII i XIII piętrze budynku ,
  – dostępność światła dziennego oraz sztucznego,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu akustyki, fizyki, ochrony środowiska, fizyki lub pokrewne albo wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich,
  • umiejętność obsługi komputera (Windows),
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
  • otwarty stosunek do klienta,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu,
 • umiejętność prowadzenia rozmów i negocjacji,
 • odpowiedzialność,
 • znajomość ustaw: Prawo ochrony środowiska; Prawo wodne; o odpadach oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • co najmniej 1 rok doświadczenie zawodowego w pracy w administracji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Dąbrowskiego 79
  60-529 Poznań

Inne informacje:

  Na kopercie prosimy podać nr ogłoszenia.

  Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną .

  W przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne komisja dokonuje analizy merytorycznej dokumentów aplikacyjnych i w wyniku preselekcji wyłania kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom określonym dla danego stanowiska pracy, do kolejnych etapów naboru.

  Do udziału w naborze zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

  Prosimy o składanie dokumentów w języku polskim.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.