Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informatyki i zarządzania siecią
 • w Wydziale Organizacyjno-Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. H. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządza i administruje zasobami infrastruktury informatycznej występującej w RDOŚ (m.in. komputery, oprogramowanie, sieci komputerowe i teleinformatyczne, łącza telekomunikacyjne,)
 • koordynuje wyposażanie pracowników RDOŚ w sprawny i odpowiedni sprzęt komputerowy i oprogramowanie, zgodnie z obowiązującymi w RDOŚ standardami, instaluje dodatkowe podzespoły komputera i jego peryferia
 • wspomaga użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania w RDOŚ wiedzą techniczną niezbędną w celu ich właściwego wykorzystania przez użytkowników w pracy służbowej
 • wykonuje oraz koordynuje naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i sieci na podstawie zgłoszeń użytkowników w RDOŚ – samodzielnie lub za pośrednictwem wyspecjalizowanego serwisu
 • instaluje i aktualizuje niezbędne oprogramowanie systemowe, biurowe i narzędziowe na stacjach roboczych użytkowników (przykładowo: system Microsoft Windows, Microsoft Office, program antywirusowy, itd.)

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno-biurowa;
  • użytkowanie sprzętu biurowego;
  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
  • oświetlenie naturalne i sztuczne;
  • wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek w starej kamienicy może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, niedostosowane windy i toalety, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe techniczne informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego oraz systemów z rodziny Windows, problematyki sieciowej i telekomunikacyjnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość terminologii technicznej z zakresu informatyki
  • umiejętności interpersonalne
  • umiejętność negocjacji
  • umiejętność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość systemów Windows: XP 7,10, Server 2003/2008/2012; urządzeń aktywnych oraz posiadanie certyfikatów z tych dziedzin wiedzy
 • znajomość oprogramowania narzędziowego oraz wspomagającego zarządzanie
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  H. Sienkiewicza 3
  00-015 Warszawa

  (z dopiskiem na kopercie: numer ogłoszenia)

Inne informacje:

  • proponowane wynagrodzenie miesięczne brutto na stanowisku 3.500 zł. brutto.;
  • dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem numer ogłoszenia i nazwa stanowiska;
  • oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjne zniszczone (za termin złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego – placówki krajowej lub termin złożenia do kancelarii RDOŚ);
  • wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
  • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego;
  • informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Urzędu w zakładce „Praca”;
  • kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie;
  • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 556-56-12.

  UWAGA
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, spełniające wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.