Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem projektów polityk, strategii, planów, programów i innych dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 • ciąg dalszy: w celu zapewnienia właściwej polityki przestrzennej i strategii rozwoju.
 • Opiniowanie projektów dokumentów planistycznych, sektorowych i pozostałych, których realizacja spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary NATURA 2000 oraz innych dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 • • Uzgadnianie zakresu informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych oraz innych, których zapisy wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w celu wskazania gminom i urbanistom najważniejszych aspektów z zakresu ochrony środowiska
 • ciąg dalszy: koniecznych do uwzględnienia zarówno podczas sporządzania ww. dokumentów, jak i prognoz, tak aby dokumenty te były zgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gwarantowały zrównoważony rozwój województwa.
 • Uzgadnianie konieczności przeprowadzenia oraz możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • •praca administracyjno – biurowa,
  •krajowe wyjazdy służbowe – kontakty zewnętrzne,
  •praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • •stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
  •stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny,
  •budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o ochronie przyrody; Kodeks postępowania administracyjnego; o służbie cywilnej – oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe w zakresie ochrony środowiska,
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  19-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  we Wrocławiu
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOF.110.6.2015”

Inne informacje:

  •Zatrudnienie w formie umowy na zastępstwo.
  •Przewidywana długość zatrudnienia – około 6 miesięcy.
  •Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  •Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem.
  •Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis.
  •Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  •W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
  •Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-73 lub (71) 340-60-22.