Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć innych niż liniowe
 • w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Wydawanie opinii i uzgodnień w ramach ocen oddziaływania na środowisko.
 • Wydawanie postanowień w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno – biurowa,
  • krajowe wyjazdy służbowe – kontakty zewnętrzne,
  • praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
  • stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny,
  • budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profilowane z zakresu ochrony środowiska lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej – oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność argumentowania,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność analizy opracowań eksperckich,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego – poziom B2,
 • znajomość Dyrektywy Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne,
 • umiejętność w prowadzeniu rozmów i negocjacji,
 • asertywność,
 • kreatywność w działaniu,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej powyżej 2 lat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  17-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław
  (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat) z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOF.110.7.2016”

Inne informacje:

  • Zatrudnienie w formie umowy na zastępstwo.
  • Przewidywana długość zatrudnienia – około 1 rok.
  • Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  • Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem.
  • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis.
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-60-22 lub (71) 340-68-35.