Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informacji o środowisku
 • w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
  Pl. Powstańców Warszawy 1,
  50-153 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji publicznej, w tym przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku.
 • Wyszukiwanie i analizowanie możliwości pozyskania funduszy pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskie. Opracowywanie koncepcji projektu wraz z kompletną dokumentacją niezbędną do właściwego opracowania wniosku oraz wniosków aplikacyjnych do właściwych organów/instytucji o przyznanie dofinansowania projektów/zadań.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku; analizowanie pod kątem zasadności zgłoszenia – przygotowywanie projektów postanowień o odmowie wszczęcia postępowania lub postanowień o wszczęciu postępowania, prowadzenie procedury administracyjnej (włącznie z wizją w terenie)
 • ciąg dalszy: i przygotowywanie projektów decyzji o obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i/lub naprawczych.
 • Przyjmowanie wniosków o ustalenie planu remediacji historycznych zanieczyszczeń/działań naprawczych, prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji ustalającej plan remediacji/uzgadniającej działania naprawcze.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących wydawania decyzji określających obowiązek poniesienia kosztów działań zapobiegawczych lub/i naprawczych i innych, ich wysokości, sposobu oraz terminu uiszczenia.
 • Prowadzenie czynności egzekucyjnych w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji i postanowień w sprawach szkód w środowisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca administracyjno – biurowa,
  • krajowe wyjazdy służbowe – kontakty zewnętrzne,
  • praca przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  • kierowanie osobowym samochodem służbowym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • stanowiska pracy znajdują się w pomieszczeniach biurowych, usytuowanych na III piętrze z dostępem do światła dziennego,
  • stanowisko pracy wyposażone jest w zestaw komputerowy, drukarkę, kserokopiarkę i telefon stacjonarny,
  • budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu: ochrony środowiska; inżynierii środowiska; geologii; biologii; chemii.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko; o dostępie do informacji publicznej; prawo ochrony środowiska; o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; kodeks postępowania administracyjnego; o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; o służbie cywilnej
  • ciąg dalszy: – oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
  • umiejętność argumentowania stanowiska,
  • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
  • prawo jazdy kat. „B”.

wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur przygotowywania i wdrażania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia prawa jazdy kat. „B” lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. „B”

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  06-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  we Wrocławiu,
  50-153 Wrocław,
  pl. Powstańców Warszawy 1
  (budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
  lub składać w pokoju 3206 (sekretariat)
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOF.110.5.2016”

Inne informacje:

  • Prosimy o podanie danych kontaktowych: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  • Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą poinformowani telefonicznie lub mailem.
  • Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę oraz własnoręczny podpis.
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert, istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty nieodebrane w terminie, zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-66-96 lub (71) 340-60-22.