Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wód podziemnych
 • w Wydziale Planowania, Gospodarowania Wodami i Ochrony Wód

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w postępowaniach administracyjnych związanych z gospodarką wodami podziemnymi i ochroną tych wód wraz z ewidencjonowaniem sposobu załatwienia postępowań
 • Przygotowywanie projektów rozporządzeń dyrektora Regionalnego Zarządu w sprawie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych wód śródlądowych w regionie wodnym Dolnej Wisły
 • Udział w pracach zespołów interdyscyplinarnych w zakresie ochrony wód podziemnych i poprawy stanu tych wód, w tym grup roboczych w ramach krajowej struktury wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
 • Przygotowanie danych w zakresie wód podziemnych dla opracowania dokumentów planistycznych (plan gospodarowania wodami, warunki korzystania z wód)
 • Opiniowanie opracowań i dokumentacji w zakresie wód podziemnych
 • Udział w przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla zapewniania udziału społeczeństwa przy ustalaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku- praca na II. piętrze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie geologiczne lub inne studia wraz z uprawnieniami geologicznymi w kat V.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z geologią
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość hydrogeologii regionu wodnego Dolnej Wisły
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, Prawo geologiczne i górnicze, Ramowej Dyrektywy Wodnej, Dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu
  • umiejętność obsługi MS Office
  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o specjalności hydrogeologicznej lub uprawnienia geologiczne kat. V
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość dyrektyw unijnych związanych z ochroną wód, ustaw z dziedziny ochrony środowiska, KPA
 • znajomość oprogramowania GIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie z dopiskiem „NP/ZGPW/17-2/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  RZGW Gdańsk jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.