Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw administracyjno-księgowych
 • w Zarządzie Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tczew
 • 83-110 Tczew, Wodna 14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zaopatrywanie Zarządu Zlewni i podległe nadzory wodne w materiały administracyjne, pracowników w środki czystości, odzież ochronną i roboczą
 • Weryfikacja faktur pod względem rachunkowym i merytorycznym
 • Wystawianie faktur za pozyskanie drewna, faktur obciążających użytkowników zewnętrznych za energię elektryczną i wodę; rozliczanie należności za śluzowania i przeprawy przez pochylnie jednostek pływających
 • Bieżąca analiza wydatków Zarządu Zlewni
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką paliwową i transportową Zarządu Zlewni
 • Prowadzenie rozliczeń materiałowych, w tym wystawianie kwitów RW
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją
 • Prowadzenie spraw związanych z likwidacją majątku ruchomego Zarządu Zlewni

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku, wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku- praca na I. piętrze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub zarządzania lub administracji lub prawa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z finansami lub księgowością lub administracją,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad rachunkowości
  • bardzo dobra organizacja pracy
  • umiejętność działania pod presją czasu
  • prawo jazdy kat. B.

wymagania dodatkowe

 • obsługa oprogramowania MS Office w stopniu zaawansowanym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  22-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie z dopiskiem „NP/TZR/20-1/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.

  RZGW Gdańsk jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.