Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw prowadzenia postępowań drugo instancyjnych
 • w Dziale Orzecznictwa i Postępowań Wodno prawnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  80-804 Gdańsk, F. Rogaczewskiego 9/19

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań drugo instancyjnych celem wydania orzeczenia w drodze decyzji
 • Zasięganie opinii radców prawnych w zakresie procedur przewidzianych w kpa oraz innych komórek organizacyjnych w celu uzyskania dodatkowych informacji i uzgodnień niezbędnych w prowadzonych postępowaniach
 • Ewidencjonowanie spraw załatwionych w celu zapewnienia sprawnego przepływu informacji w dziale
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności m.in. o dostępne orzecznictwo sądowe z zakresu Prawa wodnego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • zadania realizowane w siedzibie budynku, wyjazdy służbowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy-komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe; poruszanie się po budynku- praca na II. piętrze, brak wind/podjazdów; oświetlenie naturalne i sztuczne.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu prawa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w stosowaniu prawa w jednostkach organizacyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi oprogramowania typu LEX
  • umiejętność wyszukiwania orzecznictwa dotyczącego spraw z zakresu Prawa wodnego
  • odpowiedzialność za terminową realizację zadań, umiejętność współpracy
  • skuteczna komunikacja, asertywność, dobra organizacja pracy własnej i określania priorytetów
  • zdolność analitycznego myślenia, samodzielność

wymagania dodatkowe

 • znajomośc ustawy Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzeń do tych ustaw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oryginał kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony internetowej RZGW Gdańsk w zakładce „praca”

Termin składania dokumentów:

  17-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
  (piętro II, pokój 220- sekretariat)

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej, poprawnie zaadresowanej kopercie z dopiskiem „NP/ZO/18-1/2015”. Wszystkie oświadczenia, kwestionariusz, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzór oświadczenia kandydata dostępny jest na naszej stronie internetowej. Kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Aplikacje nieodebrane w okresie 3 miesięcy od terminu składania dokumentów oraz nie spełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone

  RZGW Gdańsk jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.