Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowości
 • w Wydziale Księgowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie dowodów finansowo-księgowym pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich dekretowanie zgodnie z planem kont i obowiązującymi przepisami w zakresie akredytywy oraz ewidencji środków trwałych dla przydzielonych zarządów zlewni.
 • Sprawdzanie dowodów finansowo-księgowym pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich dekretowanie zgodnie z planem kont i obowiązującymi przepisami w zakresie wydatków budżetowych, płac pracowników, funduszu płac, rozliczeń z ZUS-em.
 • Księgowanie wyżej wymienionych dokumentów w komputerowym systemie finansowo-księgowym „EDEN” do 15 następnego miesiąca.
 • Prowadzenie rejestru VAT w zakresie wydatków budżetowych.
 • Comiesięczne uzgadnianie kosztów z wydatkami w zakresie księgowanych dokumentów, uzgadnianie: rejestru podatków VAT, kosztów z wydatkami w zakresie płac.
 • Przygotowanie danych do miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań.
 • Bieżąca współpraca w zakresie uzgadniania zaangażowania wydatków z wydziałem planowania i analiz finansowych oraz z wydziałem finansowym.
 • Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 22 w Krakowie. Praca na drugim piętrze. Budynek nie został wyposażony w udogodnienia w postaci wind dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych oraz szerokość drzwi jest w odpowiednich wymiarach. Tylko jedna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu rachunkowości, finansów
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w obszarze księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych w zakresie ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, finansów publicznych
  • ogólna znajomość przepisów z zakresu służby cywilnej
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • biegła znajomość MS Office

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi systemu księgowego „EDEN”

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
  31-109 Kraków
  (parter – dziennik podawczy)

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w/w. terminie pod adres urzędu RZGW w Krakowie z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym oraz na kopercie : ”Specjalista ds. księgowości. ”

Inne informacje:

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (012) 62 84 230

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.