Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw zarządzania zasobami wodnymi
 • w Dziale Zarządzania Zasobami Wodnymi w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • woj. wielkopolskie
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie
  Skęczniew 57
  62-730 Dobra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu, zwalniających z zakazów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wraz z analizą czy zamiar wykonywania robót lub innych czynności, utrudni ochronę przed powodzią lub zwiększy zagrożenie powodziowe.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w celu przygotowania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu, zwalniających z zakazów lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wydanie opinii i/lub uzgodnień do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miast położonych na obszarze działania Zarządu Zlewni, w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków o wydanie uzgodnień do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin i miast oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie zagospodarowania stref ochronnych ujęć wody, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie uzgodnienia dla wszelkich obiektów, budowli i urzadzeń wodnych,lokalizowanych na wodach powierzchniowych bedących w administracji zarządu zlewni lub z nimi się krzyżujących, w zakresie technicznych warunków lokalizacji i budowy oraz ograniczeń prawnych, opiniowanie wniosków ywnikajacych z ustaw o planowaniu i zagospod. przestrzennym oraz Prawa Wodnego
 • udział w postępowaniach i rozprawach wodnoprawnych oraz innych postępowaniach administracyjnych związanych z gospodarka wodną i ochroną wód, wszczętych i toczących się na obszarze działania zarządu zlewni,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer, brak windy, wąskie korytarze, brak podjazdu

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynieria środowiska,ochrona środowiska,geografia lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: Prawo wodne, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • analityczne myślenie i kreatywność
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejetność obsługi programów typu GIS

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje,
 • życiorys, list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. zarządzania zasobami wodnymi w Dziale Zarządzania Zasobami Wodnymi w Zarządzie Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie”. Z wybranym kandydatami skontaktujemy się telefonicznie. Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567 724, 61 8567 721.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.