Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw do spraw zamówień publicznych
 • w Zespole ds. Zamówień Publicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Tama Pomorzańska 13a
  70-030 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • przygotowywanie projektów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej postępowań o zamówienia publiczne (SIWZ, druki ZP, odpowiednie pisma),
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych jednostki,
 • analiza rynku zamówień publicznych, monitorowanie wydawnictw, zmian, publikacji oraz orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w celu dochowania poprawności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w ogólności,
 • przekazywanie komórkom merytorycznym jednostki wiedzy o zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych – udzielanie informacji i udostępnianie zgromadzonych aktów prawnych, wytycznych i komentarzy,
 • bieżące informowanie Dyrektora jednostki o podjętych działaniach i prowadzonych sprawach.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno – biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych
  – częste kontakty z klientem zewnętrznym
  – konieczność ścisłej i zgodnej współpracy z pozostałymi pracownikami jednostki

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym znajdującym się na parterze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Urzędu znajduje się w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13a i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, niewyposażonym w windy.

  Inne
  Planowane techniki i metody naboru: • test wiedzy i praca pisemna, • rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów rekrutacji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://szczecin.rzgw.gov.pl, http://ogloszenia.kprm.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu. Przewidywane wynagrodzenie na przedmiotowym stanowisku wyniesie ok. 2300 zł brutto.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią aktów wykonawczych,
  • dobra znajomość przepisów Kodeksu cywilnego,
  • biegłe umiejętności w zakresie obsługi komputera (MS Office, Lex, Legalis) oraz urządzeń biurowych (faks, skaner, ksero)

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne oraz ustawy o finansach publicznych w zakresie właściwości Zespołu,
 • samodzielność w organizacji pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, obowiązkowość,
 • wiedza ogólna z zakresu gospodarki wodnej, budownictwa, ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  14-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Tama Pomorzańska 13A
  70-030 Szczecin

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą. List motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie dalszych etapów rekrutacji. Prosimy o podanie możliwie pełnych danych kontaktowych – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Nie zwracamy przesłanych dokumentów aplikacyjnych. Oferty osób wskazanych w protokole z naboru jako najlepsze, a nie zakwalifikowanych do zatrudnienia niszczone są po upływie 3 miesięcy od zatrudnienia osoby wyłonionej w postępowaniu. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 91/ 44-11-281.