Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Zespole Planowania Gospodarowania Wodami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • a) opracowywanie dokumentów wynikających z procedury planowania gospodarowania wodami oraz harmonogramu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, w zakresie właściwości komórki organizacyjnej;
 • b) pozyskiwanie, przekształcenie i analizowanie danych niezbędnych w procesie planowania (w tym z innych instytucji) dla potrzeb realizacji zadań procesu planowania gospodarowania wodami, a w szczególności w procesie identyfikacji presji, wyznaczenia silnie zmienionych części wód oraz wskazania derogacji z uwzględnieniem zmian klimatu;
 • c) przygotowywanie informacji dotyczących gospodarowania wodami, a w szczególności wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej; d) współpraca w prowadzaniu na obszarze RZGW w Warszawie działań informacyjnych i konsultacji społecznych dla spraw prowadzonych w Wydziale Kształtowania Zasobów Wodnych;
 • e) ocena wpływu i oddziaływań poszczególnych przedsięwzięć na cele środowiskowe wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej; g) współudział w udzielaniu informacji wnioskodawcom zewnętrznym z zakresu własności Zespołu;
 • f) prowadzenie zadań związanych z pozyskaniem funduszy krajowych i unijnych dla Wydziału Kształtowania Zasobów Wodnych oraz analizowanie dokumentów europejskich i krajowych związanych z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadań realizowanych przez Wydział;
 • h) analizowanie unijnych dokumentów prawnych oraz wytycznych w zakresie gospodarowania wodami, a w szczególności o wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej wydanych przez Komisję Europejską w języku angielskim; i) analizowanie strategicznych dokumentów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami;
 • j) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, opisu przedmiotu zamówienia oraz danych do umów na zlecane przez Regionalny Zarząd prace związane z zakresem działalności Zespołu oraz merytoryczny nadzór nad ich realizacją; k) przygotowanie zestawień finansowych dla zadań planowanych oraz zrealizowanych przez Wydział Kształtowania Zasobów Wodnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczna praca poza siedzibą urzędu wynikająca z zakresu obowiązków służbowych, wyjazdy służbowe, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, załatwianie spraw w KZGW i innych Urzędach Administracji Publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, praca na piętrze budynku, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Inne
  -weryfikacja formalna nadesłanych ofert; -test wiedzy na wakujące stanowisko pracy; -rozmowa kwalifikacyjna z praktyczną weryfikacją znajomości języka angielskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie, hydrologii, gospodarki wodnej, inżynierii wodnej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki wodnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • a) bardzo dobra obsługa komputera (MS Office, Internet);
  • b) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
  • c) znajomość Systemów Informacji Przestrzennej oraz dobra obsługa co najmniej jednego z programów GIS: ArcGis;
  • d) dobra znajomość statystyki;
  • e) znajomość krajowych i unijnych przepisów z zakresu gospodarki wodnej, w tym w szczególności ustawy – Prawo wodne oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej;
  • f) dyspozycyjność, komunikatywność, obowiązkowość, terminowość, zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, umiejętność redagowania pism;

wymagania dodatkowe

 • a) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • b) doświadczenie zawodowe w jednostce związanej z gospodarką wodną lub ochroną wód;
 • c) znajomość programu do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników (np.: R, Statistica, SPSS).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach) w przypadku posiadania takiego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Specjalista w Zespole Planowania Gospodarowania Wodami”.

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 58-70-305/222.