Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Organizacyjno- Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. koordynacja całością spraw związanych z kontrolą gospodarowania wodami oraz przygotowuje zarządzenia pokontrolne i wystąpienia przewidziane przepisami ustawy Prawo wodne w tym zakresie,
 • 2. przygotowywanie upoważnień i pełnomocnictw Dyrektora,
 • 3. prowadzenie spraw i koordynacja działań mających na celu egzekucję należności Regionalnego Zarządu,
 • 4. prowadzenie spraw związanych z właściwym obiegiem dokumentów dotyczących aktów prawa miejscowego oraz ich publikacją,
 • 5. prowadzenie spraw dotyczących decyzji zwalniających z zakazów, wskazanych w art. 27 ustawy Prawo wodne,
 • 6. prowadzenie rejestru spraw, do których załatwienia Regionalny Zarząd zobowiązany jest na podstawie poleceń, uchwał, zarządzeń i decyzji organów administracji państwowej oraz nadzoruje ich wdrażanie przez komórki organizacyjne Regionalnego Zarządu,
 • 7. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, przygotowuje odpowiedzi na te wnioski oraz prowadzi zbiór wszystkich udzielonych odpowiedzi z zakresu dostępu do informacji publicznej,
 • 8. wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo Regionalnego Zarządu i Wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczna praca poza siedzibą urzędu wynikająca z zakresu obowiązków służbowych, wyjazdy służbowe, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, załatwianie spraw w KZGW i innych urzędach administracji publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, praca na pierwszym piętrze budynku, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.


  Inne
  a) weryfikacja formalna nadesłanych ofert, b) test wiedzy na wakujące stanowisko pracy, c) rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze wykształcenia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • a) dobra obsługa komputera: MS Office,
  • b) umiejętności: – analityczne myślenie, – praca w zespole, – rozwiązywanie problemów, – działanie w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych
  • c) obowiązkowość, skrupulatność, terminowość, dobra organizacja pracy, umiejętne zarządzanie czasem;
  • d) język angielski w stopniu podstawowym.

wymagania dodatkowe

 • a) wykształcenie w zakresie legislacji;
 • b) znajomość ustawy prawo wodne, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego, przepisów dotyczących aktów prawa miejscowego, z zakresu legislacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach) w przypadku posiadania takiego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  19-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Specjalista w Wydziale Organizacyjno- Prawnym”.

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 58-70-400/222.