Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ds. Monitoringu i Sprawozdawczości
 • Zespole ds. Jednostki Realizującej Projekt

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i przekazywanie bieżących i okresowych raportów i sprawozdań potwierdzających rzeczowy i finansowy postęp prac wykonywanych w ramach przygotowania i realizacji projektu do Instytucji zaangażowanych w jego przygotowanie i realizację:Instytucji Zarządzającej (IZ),Instytucji Pośredniczącej (IP),Instytucji Wdrażającej (IW) oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW);
 • prowadzenie spraw związanych z informacją i promocją projektu;
 • identyfikowanie zagrożeń i problemów oraz informowanie przełożonych o wszelkich nieprawidłowościach podczas przygotowania i realizacji projektu;
 • prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z przygotowaniem i realizacją projektu;
 • współpraca z komórkami merytorycznymi RZGW w Warszawie niezbędna przy wykonywaniu zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością na etapie przygotowania i realizacji projektu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczna praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, współpraca z Instytucjami zaangażowanymi w przygotowanie i realizację projektu: IZ, IP, IW oraz KZGW i innymi Urzędami Administracji Publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, praca w budynku dwupiętrowym, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Inne
  a) weryfikacja formalna nadesłanych ofert; b) test wiedzy na wakujące stanowisko pracy; c) rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie inżynierii środowiska, budownictwa ogólnego, budownictwa wodnego lub mechaniki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku równorzędnym lub podobnym przy realizacji projektów budowlanych lub mechanicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość MS Office, w tym szczególnie programów Excel i Word;
  • znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy;
  • znajomość przepisów prawa krajowego (m.in. prawo wodne, prawo zamówień publicznych) i umiejętność ich stosowania;
  • komunikatywność; dyspozycyjność; umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa Unijnego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wytycznych Ministerstwa Rozwoju dla POIiŚ 2014-2020;
 • mile widziane doświadczenie związane z przygotowaniem projektu lub zarządzaniem projektem na etapie jego realizacji w ramach POIiŚ 2007-2013;
 • Prawo jazdy kat B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach) w przypadku posiadania takiego doświadczenia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

Termin składania dokumentów:

  19-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Specjalista w Zespole ds. Jednostki Realizującej Projekt”.

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 58-70-290/222.