Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informatycznych
 • w Dziale IT i Obsługi Technicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  ul. C.K. Norwida 34,
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżąca obsługa oraz wsparcie techniczne pracowników.
 • Klasyfikowanie i rozwiązywanie problemów informatycznych.
 • Rejestrowanie, klasyfikacja i indeksowanie urządzeń komputerowych.
 • Wdrażanie nowych rozwiązań sprzętowych, oprogramowania oraz standardów bezpieczeństwa.
 • Diagnostyka i drobne naprawy sprzętu komputerowego.
 • Przygotowanie i nadzór nad realizacją projektów, specyfikacje dostaw, instalacje, wdrożenia usług IT.
 • Zarządzanie portalami intra/ekstranetowymi, systemem poczty elektronicznej MS-Exchange.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca w siedzibie urzędu.
  2. W sytuacjach nadzwyczajnych gotowość do pełnienia dyżurów.
  3. Wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze.
  2. Budynek 3-piętrowy, bez windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: informatyka, elektronika lub matematyka
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość zagadnień związanych z LAN/WAN, routingu, VPN, VLAN.
  • Znajomość środowisk systemów operacyjnych Windows /instalacja, konfiguracja na poziomie stacji roboczej i serwera, administrowanie AD, DNS /.
  • Ogólna znajomość języka MS-SQL i relacyjnych baz danych.

wymagania dodatkowe

 • Praktyczna znajomość systemu Linux (preferowane dystrybucje: Debian), powłoka bash.
 • Znajomość zasad działania systemów SCADA.
 • Znajomość MS-Exchange – administrowanie
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, szkoleń, ukończonych kursów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Dział Personalny
  ul. C.K. Norwida 34
  50-950 Wrocław
  pokój nr 11 lub 12

Inne informacje:

  – Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem NP-12/TI/2015.
  – Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów).
  – Wszystkie oświadczenia, CV/życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  – Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
  – Rekrutacja odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
  – W procesie rekrutacji zostaną przeprowadzone: analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna.
  – Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej na w/w stanowisko oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  – Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.