Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw automatyki
 • w Dziale IT i Obsługi Technicznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 34
  50-950 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Stały nadzór nad stanem technicznym układów automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych.
 • Nadzór nad realizacją zleconych remontów i napraw urządzeń systemów automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych.
 • Prowadzenie okresowych przeglądów technicznych z uwzględnieniem oceny stanu technicznego i prawidłowej eksploatacji systemów automatyki i sterowania.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej ze stanem technicznym oraz prowadzonymi remontami systemów automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych.
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej w zakresie robót branżowych.
 • Aktualizacja norm projektowych i zasad eksploatacji systemów automatyki i sterowania na obiektach hydrotechnicznych.
 • Ocena rozwiązań projektowych systemów automatyki i sterowania dla obiektów.
 • Utrzymanie i rozwój użytkowanego systemu typu SCADA firmy Wonderware.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Praca w siedzibie urzędu.
  2. Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca przy komputerze.
  2. Bariery architektoniczne – budynki bez wind, podjazdów.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku: automatyka, systemy sterowania, elektronika
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość zagadnień automatyki przemysłowej.
  • Znajomość zagadnień sieci informatycznych (LAN,WAN).
  • Znajomość systemów SCADA (w szczególności Wonderware).
  • Znajomość obsługi sterowników PLC (w szczególności SIMATIC S7).

wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji czasu pracy, analitycznego myślenia, nawiązywania i utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych.
 • Świadectwo kwalifikacyjne E1 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń i instalacji do 1kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
 • Prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy, szkoleń, ukończonych kursów.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  Dział Personalny
  ul. C.K. Norwida 34
  50-950 Wrocław
  pokój nr 11 lub 12

Inne informacje:

  • Dokumenty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem NP-11/TI/2015.
  • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów).
  • Wszystkie oświadczenia, CV/życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  • Kandydaci dopuszczeni do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem.
  • Rekrutacja odbędzie się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław.
  • W procesie rekrutacji zostaną przeprowadzone: analiza dokumentów aplikacyjnych kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna.
  • Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w okresie trzech miesięcy od zakończenia procedury konkursowej na w/w stanowisko oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.