Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

 • Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw inspektor nadzoru ds. nadzoru nad inwestycjami
 • Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Racibórz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi, w celu zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • roczne planowanie i rozliczanie inwestycji i remontów, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami;
 • kontrolowanie obiektów budowlanych, w celu utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym;
 • współpraca przy tworzeniu programów inwestycyjnych, w celu możliwości i podjęcia robót budowlanych w następnych latach;
 • współpraca przy odbiorach dokumentacji technicznej, w celu zgodności z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • konieczność przeprowadzania niektórych czynności poza stałym miejscem pracy w celu dokonywania przeglądów technicznych budynków, oceny stanu technicznego budynków, przekazania terenu budowy oraz odbioru robót budowlanych; kontakty z podmiotami zewnętrznymi; praca jednozmianowa w godzinach od 7.30 do 15.30; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (telefon, fax, kserokopiarka); stanowisko pracy znajduje się na trzecim piętrze;
  Inne
  możliwość poruszania się po budynku: brak wind, odpowiednio dostosowana toaleta oraz zachowana odpowiednia szerokość drzwi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie uprawnień budowlanych;
  • przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa;
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego;
  • posiadanie do 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie budownictwa;
  • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”.

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera i umiejętność obsługi programu Open Office oraz NORMA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych;
 • kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończeniu kursów uzupełniających.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej
  Dąbrowskiego 2
  47-400 Racibórz

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Tylko kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o kolejnym etapie selekcji.
  Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia” należy uwiarygodnić własnoręcznym podpisem.
  Kandydat jest zobowiązany złożyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczenia”, dokumenty wskazane w pkt. „Inne dokumenty” kandydat przedkłada dobrowolnie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto: minimum 2795,00 zł.
  Mile widziana osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 414 4139 lub (32) 414 4342.

  Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.