Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Wydziale Kadr, Szkolenia i Organizacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu, w tym rejestrowanie spraw napływających do sekretariatu w systemie EZD i kierowanie ich zgodnie z dekretacją Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu do komórek organizacyjnych Urzędu,
 • wykonywanie prac z zakresu maszynopisania komputerowego dla potrzeb Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu,
 • zajmowanie się realizacją wydatków z funduszu reprezentacyjnego Szefa Urzędu i Dyrektora Generalnego Urzędu,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami centralnymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących zaproszonych gości oraz interesantów,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego w zakresie prowadzonych spraw.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – jednozmianowa praca biurowa od godz. 8:15 do godz. 16:15,
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  – obsługa klienta zewnętrznego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta,
  w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów.
  Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach.
  Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana
  na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w sekretariacie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera, w tym obsługi Ms office (Word),
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzurze „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu,
 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego – certyfikat,
 • umiejętność obsługi systemu informatycznego z zakresu elektronicznego obiegu dokumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w sekretariacie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzurze ”zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu (fakultatywnie).
 • kopia certyfikatu potwierdzającego komunikatwyną znajomość języka rosyjskiego (fakultatywnie),

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Taborowa 33, 02 – 699 Warszawa
  z dopiskiem: „Specjalista ds. obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Kadr, Szkolenia i Organizacji – Ogłoszenie Nr 179563”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu,
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia: 1,5;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.