Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi sekretarskiej Szefa Urzędu
 • w Wydziale Prezydialnym Gabinetu Szefa Urzędu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 – 926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pośredniczenie w kontaktach Szefa Urzędu oraz udzielanie informacji interesantom w zakresie pracy Urzędu
 • Prowadzenie terminarza spotkań Szefa Urzędu
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Szefa Urzędu
 • Obsługa organizacyjna spotkań Szefa Urzędu
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom
 • Redagowanie pism na polecenie Szefa Urzędu
 • Obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze.
  Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego).
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe.
  Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy na stanowisku sekretarskim/asystenckim w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Ogólna znajomość przepisów regulujących tematykę kombatancką
  • Wiedza historyczna z zakresu historii najnowszej
  • Dobra organizacja pracy
  • Komunikatywność
  • Kreatywność
  • Znajomość Pakietu Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista ds. obsługi sekretarskiej”

Inne informacje:

  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Informacje pod nr telefonu 22 661 86 84, 22 661 86 77