Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw analiz danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej
 • w Wydziale Analiz Danych w Departamencie Zarządzania Danymi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • korelowanie danych dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej z rejestrami prowadzonymi przez Departament;
 • współpraca z Instytutem Łączności w zakresie wykorzystania danych gromadzonych w SIIS, a także z delegaturami UKE w zakresie weryfikacji danych otrzymywanych od wzywanych podmiotów;
 • udział w przygotowywaniu analiz i opracowań dotyczących infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz ich udostępnianiu, w tym udział w sporządzaniu wyrysów i wypisów z inwentaryzacji;
 • katalogowanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • weryfikacja poprawności i kompletności danych przekazanych przez podmioty podczas inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • współpraca przy opracowaniu i wdrażaniu metod analitycznych;
 • udział w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy.
  – Praca na drugim piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany.
  – Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  – Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy.
  – Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • znajomość przepisów ustaw:Prawo telekomunikacyjne,o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz akty wykonawcze dotyczące inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych;
  • znajomość rynku telekomunikacyjnego, w szczególności zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji;
  • umiejętność przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem środowiska MS Excel i MS Access;
  • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Specjalista na zastępstwo – DZD/WAD/2a”

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test językowy;
  – test kompetencyjny;
  – zadanie praktyczne w zakresie MS Excell i MS Access;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.