Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw obsługi projektów realizowanych przez Wydział Programów Operacyjnych
 • Wydział Programów Operacyjnych w Gabinecie Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu bieżącego monitoringu wydatków i sprawozdawczości z wykonania budżetu projektów realizowanych przez Wydział;
 • udział w przygotowywaniu we współpracy z komórkami merytorycznymi UKE, projektów dokumentacji przetargowej do zakupów inwestycyjnych i usługowych w ramach projektów realizowanych przez Wydział;
 • wspieranie organizacji spotkań, seminariów, warsztatów, szkoleń organizowanych w ramach projektów realizowanych przez Wydział.
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi;
 • współpraca z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej;
 • archiwizacja dokumentów w sposób umożliwiający właściwą identyfikację poszczególnych czynności wykonywanych w ramach powierzonych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – możliwość poruszania się po budynku – obecność podjazdów, drzwi odpowiedniej szerokości;
  – praca w siedzibie urzędu – na czwartym piętrze;
  – narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  – poruszanie się po budynku: cztery windy, po dwie z każdej strony budynku;
  – toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo zamówień publicznych,
  • o finansach publicznych;
  • Znajomość:
  • zasad administrowania funduszami unijnymi,
  • wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programach Operacyjnych.
  • Posiadanie kompetencji w zakresie:
  • wykorzystywania wiedzy i doskonalenia zawodowego,
  • rzetelności,
  • organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów,
  • współpracy,komunikacji, myślenia analitycznego.

wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów ustaw:
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • o ochronie danych osobowych;
 • Znajomość polityki regionalnej;
 • Doświadczenie w zakresie obsługi projektów współfinansowanych z budżetu UE.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie obsługi projektów współfinansowanych z budżetu UE.

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

  z dopiskiem „Specjalista – na zastępstwo GP/WPO/4a”

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – zadanie praktyczne;
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.