Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw kontroli radiowej i zwalczania zakłóceń
 • w Wydziale Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wojska Polskiego 23
  85-825 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w kontrolach bezpośrednich stacji radiokomunikacyjnych;
 • udział w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych;
 • prowadzenie kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji oraz w Regionalnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych;
 • wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych uprawnień;
 • udział w postępowaniach kontrolnych z zakresu nadzoru rynku wyrobów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;
  – praca na wysokości powyżej 3 metrów (m. in. montaż anten pomiarowych na dachu Ruchomej Stacji Pomiarowej);
  – wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem przyrządów pomiarowych;
  – praca w terenie;
  – nietypowe godziny pracy (kontrole w terenie).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w siedzibie urzędu – na drugim piętrze (dostęp schodami zewnętrznymi lub windą przystosowaną dla osób niepełnospranych);
  – narzędzia pracy: komputer, sprzęt biurowy, samochód (Ruchoma Stacja Pomiarowa);
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
  – brak podjazdów;
  – brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu telekomunikacji lub elektroniki lub informatyki;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kategorii B.
  • Znajomość przepisów ustaw:
  • Prawo telekomunikacyjne,
  • o kompatybilności elektromagnetycznej,
  • o swobodzie działalności gospodarczej,
  • o systemie oceny zgodności,
  • Kodeks postępowania administracyjnego
  • oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
  • Posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego, rzetelności, organizacji pracy i orientacji na osiąganie celów, współpracy, komunikacji, myślenia analitycznego, orientacji na klienta / interesanta

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe z zakresu telekomunikacji lub radiokomunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kategorii B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista OBY/WKR/6”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone.

  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.