Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowości
 • w Referacie Księgowości

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie analityki księgowej składników majątku Urzędu, sporządzanie sprawozdań, weryfikacji oraz uzgodnień w tym zakresie.
 • Księgowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dekretacja dokumentów księgowych dot. działalności socjalnej.
 • Obsługa systemów Zefir 2 w zakresie wdrażanych modułów (planowanie i sprawozdawczość) oraz Trezor 3.
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, przygotowywanie przelewów, wystawianie zewnętrznych i wewnętrznych dowodów księgowych.
 • Przygotowywanie i sporządzanie materiałów niezbędnych do rozliczenia projektów finansowanych ze środków europejskich.
 • Prowadzenie archiwizacji dokumentów Referatu Księgowości.
 • Prowadzenie kasy Urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa w siedzibie Urzędu. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy monitorze ekranowym. Budynek, w którym mieści się Urząd jest dziesięciokondygnacyjny z czterema windami osobowymi, wejście do budynku
  z podjazdem, brak toalet dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
  • umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość obsługi programów: Microsoft Exel, Microsoft Word, Sfinks

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy kandydatki/kandydata
 • wzór oświadczeń i kwestionariusza znajduje się na stronie BIP UKS www.ukslublin.bip.lublin.pl w zakładce „PRACA” oraz na stronie www.lublin.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, umiejętność obsługi programów komputerowych.

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Inne informacje:

  Prosimy o wskazanie na kopercie/liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz
  o składanie jedynie wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny), oświadczenia, kopie innych dokumentów powinny być własnoręcznie podpisane. Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydatki/kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydatki/kandydata). Oferty nie spełniające wymagań, niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Lista kandydatek/kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wraz
  z informacją dotyczącą kolejnych etapów procedury rekrutacyjnej. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną również powiadomione/powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego listownie, telefonicznie lub e-mailem – w tym celu zaleca się podanie adresu e-mailowego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-81) 742-47-17.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.